پستانک ارتودنسی شفاف چاپدار دربدار مدل P129 پروانه وی‌کر 12+ ماه Wee Care

قیمت اصلی تومان60.000 بود.قیمت فعلی تومان40.000 است.
Wee Care Orthodontic Pacifier Model Butterfly Code P129 +12 Months

تاریخ انقضا: 5 سال پس از تولید

تولید: 1401/10/10


 نحوه مصرف:
قبل از استفاده حدود ۵ دقیقه پستانک را در آب جوش قرار دهید، اجازه دهید پستانک خنک شود و سپس آب موجود در نوک پستانک را با فشار خارج نموده و سپس استفاده نمایید.

پستانک دوقلو ارتودنسی مات و شفاف مدل P131 وی‌کر 0-6 ماه Wee Care

قیمت اصلی تومان70.000 بود.قیمت فعلی تومان52.000 است.
Wee Care Orthodontic Pacifier Code P131 0-6 Months

تاریخ انقضا: 5 سال پس از تولید

تولید: 1400/04/08


 نحوه مصرف:
قبل از استفاده حدود ۵ دقیقه پستانک را در آب جوش قرار دهید، اجازه دهید پستانک خنک شود و سپس آب موجود در نوک پستانک را با فشار خارج نموده و سپس استفاده نمایید.

پستانک ارتودنسی سفید چاپدار دربدار مدل P124 پروانه وی‌کر 0-6 ماه Wee Care

قیمت اصلی تومان60.000 بود.قیمت فعلی تومان38.000 است.
Wee Care Orthodontic Pacifier Model Butterfly Code P124 0-6 Months

تاریخ انقضا: 5 سال پس از تولید

تولید: 1401/11/10


 نحوه مصرف:
قبل از استفاده حدود ۵ دقیقه پستانک را در آب جوش قرار دهید، اجازه دهید پستانک خنک شود و سپس آب موجود در نوک پستانک را با فشار خارج نموده و سپس استفاده نمایید.

پستانک دوقلو ارتودنسی مات و شفاف مدل P132 وی‌کر 6-12 ماه Wee Care

قیمت اصلی تومان70.000 بود.قیمت فعلی تومان52.000 است.
Wee Care Orthodontic Pacifier Code P132 6-12 Months

تاریخ انقضا: 5 سال پس از تولید

تولید: 1401/06/05


 نحوه مصرف:
قبل از استفاده حدود ۵ دقیقه پستانک را در آب جوش قرار دهید، اجازه دهید پستانک خنک شود و سپس آب موجود در نوک پستانک را با فشار خارج نموده و سپس استفاده نمایید.

پستانک ارتودنسی شفاف چاپدار دربدار مدل P128 پروانه وی‌کر 6-12 ماه Wee Care

قیمت اصلی تومان60.000 بود.قیمت فعلی تومان40.000 است.
Wee Care Orthodontic Pacifier Model Butterfly Code P128 6-12 Months

تاریخ انقضا: 5 سال پس از تولید

تولید: 1401/12/26


 نحوه مصرف:
قبل از استفاده حدود ۵ دقیقه پستانک را در آب جوش قرار دهید، اجازه دهید پستانک خنک شود و سپس آب موجود در نوک پستانک را با فشار خارج نموده و سپس استفاده نمایید.

پستانک دوقلو ارتودنسی قا‌ب‌دار Microwave مدل P139 وی‌کر 12+ ماه Wee Care

قیمت اصلی تومان85.000 بود.قیمت فعلی تومان65.000 است.
Wee Care Orthodontic Pacifier Code P139 12+ Months

تاریخ انقضا: 5 سال پس از تولید

تولید: 1401/03/29


 نحوه مصرف:
قبل از استفاده حدود ۵ دقیقه پستانک را در آب جوش قرار دهید، اجازه دهید پستانک خنک شود و سپس آب موجود در نوک پستانک را با فشار خارج نموده و سپس استفاده نمایید.

پستانک ارتودنسی مات چاپدار دربدار Comfort مدل P146 وی‌کر 0-3 ماه Wee Care

قیمت اصلی تومان70.000 بود.قیمت فعلی تومان50.000 است.
Wee Care Orthodontic Pacifier Comfort Code P146 0-3 Months

تاریخ انقضا: 5 سال پس از تولید

تولید: 1401/08/17


 نحوه مصرف:
قبل از استفاده حدود ۵ دقیقه پستانک را در آب جوش قرار دهید، اجازه دهید پستانک خنک شود و سپس آب موجود در نوک پستانک را با فشار خارج نموده و سپس استفاده نمایید.

پستانک ارتودنسی سفید چاپدار دربدار مدل P125 پروانه وی کر 6-12 ماه Wee Care

قیمت اصلی تومان60.000 بود.قیمت فعلی تومان38.000 است.
Wee Care Orthodontic Pacifier Model Butterfly Code P125 6-12 Months

تاریخ انقضا: 5 سال پس از تولید

تولید: 1401/09/23


 نحوه مصرف:
قبل از استفاده حدود ۵ دقیقه پستانک را در آب جوش قرار دهید، اجازه دهید پستانک خنک شود و سپس آب موجود در نوک پستانک را با فشار خارج نموده و سپس استفاده نمایید.

پستانک ارتودنسی شفاف چاپدار دربدار مدل P127 پروانه وی کر 0-6 ماه Wee Care

قیمت اصلی تومان60.000 بود.قیمت فعلی تومان40.000 است.
Wee Care Orthodontic Pacifier Model Butterfly Code P127 0-6 Months

تاریخ انقضا: 5 سال پس از تولید

تولید: 1401/08/02


 نحوه مصرف:
قبل از استفاده حدود ۵ دقیقه پستانک را در آب جوش قرار دهید، اجازه دهید پستانک خنک شود و سپس آب موجود در نوک پستانک را با فشار خارج نموده و سپس استفاده نمایید.

پستانک ارتودنسی سفید چاپدار دربدار مدل P126 پروانه وی کر 12+ ماه Wee Care

قیمت اصلی تومان60.000 بود.قیمت فعلی تومان38.000 است.
Wee Care Orthodontic Pacifier Model Butterfly Code P126 12+  Months

تاریخ انقضا: 5 سال پس از تولید

تولید: 1401/10/11


 نحوه مصرف:
قبل از استفاده حدود ۵ دقیقه پستانک را در آب جوش قرار دهید، اجازه دهید پستانک خنک شود و سپس آب موجود در نوک پستانک را با فشار خارج نموده و سپس استفاده نمایید.

پستانک ارتودنسی Happy مدل P115 شفاف چاپدار وی کر 0-6 ماه Wee Care

قیمت اصلی تومان60.000 بود.قیمت فعلی تومان37.000 است.
Wee Care Orthodontic Pacifier Happy Code P115 0-6  Months

تاریخ انقضا: 5 سال پس از تولید

تولید: 1401/07/04


 نحوه مصرف:
قبل از استفاده حدود ۵ دقیقه پستانک را در آب جوش قرار دهید، اجازه دهید پستانک خنک شود و سپس آب موجود در نوک پستانک را با فشار خارج نموده و سپس استفاده نمایید.

پستانک دوقلو ارتودنسی قا‌ب‌دار Microwave مدل P137 وی کر 0-6 ماه Wee Care

قیمت اصلی تومان85.000 بود.قیمت فعلی تومان65.000 است.
Wee Care Orthodontic Pacifier Code P137 0-6 Months

تاریخ انقضا: 5 سال پس از تولید

تولید: 1400/04/12


 نحوه مصرف:
قبل از استفاده حدود ۵ دقیقه پستانک را در آب جوش قرار دهید، اجازه دهید پستانک خنک شود و سپس آب موجود در نوک پستانک را با فشار خارج نموده و سپس استفاده نمایید.

پستانک دوقلو ارتودنسی قا‌ب‌دار Microwave مدل P138 وی کر 6-12 ماه Wee Care

قیمت اصلی تومان85.000 بود.قیمت فعلی تومان65.000 است.
Wee Care Orthodontic Pacifier Code P138 6-12 Months

تاریخ انقضا: 5 سال پس از تولید

تولید: 1400/04/08


 نحوه مصرف:
قبل از استفاده حدود ۵ دقیقه پستانک را در آب جوش قرار دهید، اجازه دهید پستانک خنک شود و سپس آب موجود در نوک پستانک را با فشار خارج نموده و سپس استفاده نمایید.

پستانک ارتودنسی Happy مدل P116 شفاف چاپدار وی کر 6-12 ماه Wee Care

قیمت اصلی تومان60.000 بود.قیمت فعلی تومان37.000 است.
Wee Care Orthodontic Pacifier Happy Code P116 6-12  Months

تاریخ انقضا: 5 سال پس از تولید

تولید: 1401/07/04


 نحوه مصرف:
قبل از استفاده حدود ۵ دقیقه پستانک را در آب جوش قرار دهید، اجازه دهید پستانک خنک شود و سپس آب موجود در نوک پستانک را با فشار خارج نموده و سپس استفاده نمایید.

پستانک ارتودنسی Classic مدل P118 مات ساده وی کر 0-6 ماه Wee Care

قیمت اصلی تومان60.000 بود.قیمت فعلی تومان37.000 است.
Wee Care Orthodontic Pacifier Happy Code P118 0-6 Months

تاریخ انقضا: 5 سال پس از تولید

تولید: 1401/09/05


 نحوه مصرف:
قبل از استفاده حدود ۵ دقیقه پستانک را در آب جوش قرار دهید، اجازه دهید پستانک خنک شود و سپس آب موجود در نوک پستانک را با فشار خارج نموده و سپس استفاده نمایید.

پستانک ارتودنسی Happy مدل P117 شفاف چاپدار وی کر 12+ ماه Wee Care

قیمت اصلی تومان60.000 بود.قیمت فعلی تومان37.000 است.
Wee Care Orthodontic Pacifier Happy Code P117 12+  Months

تاریخ انقضا: 5 سال پس از تولید

تولید: 1401/09/07


 نحوه مصرف:
قبل از استفاده حدود ۵ دقیقه پستانک را در آب جوش قرار دهید، اجازه دهید پستانک خنک شود و سپس آب موجود در نوک پستانک را با فشار خارج نموده و سپس استفاده نمایید.

پستانک ارتودنسی Classic مدل P119 مات ساده وی کر 6-12 ماه Wee Care

قیمت اصلی تومان40.000 بود.قیمت فعلی تومان29.000 است.
Wee Care Orthodontic Pacifier Classic Code P119 6-12 Months

تاریخ انقضا: 5 سال پس از تولید

تولید: 1401/09/16


 نحوه مصرف:
قبل از استفاده حدود ۵ دقیقه پستانک را در آب جوش قرار دهید، اجازه دهید پستانک خنک شود و سپس آب موجود در نوک پستانک را با فشار خارج نموده و سپس استفاده نمایید.

پستانک ارتودنسی joyful مدل P123 مات چاپدار 12+ ماه Wee Care

قیمت اصلی تومان50.000 بود.قیمت فعلی تومان34.000 است.
Wee Care Orthodontic Pacifier Joyful Code P123 12+ Months

تاریخ انقضا: 5 سال پس از تولید

تولید: 1401/10/29


 نحوه مصرف:
قبل از استفاده حدود ۵ دقیقه پستانک را در آب جوش قرار دهید، اجازه دهید پستانک خنک شود و سپس آب موجود در نوک پستانک را با فشار خارج نموده و سپس استفاده نمایید.

پستانک ارتودنسی joyful مدل P121 مات چاپدار 0-6 ماه Wee Care

قیمت اصلی تومان50.000 بود.قیمت فعلی تومان34.000 است.
Wee Care Orthodontic Pacifier Joyful Code P121 0-6 Months

تاریخ انقضا: 5 سال پس از تولید

تولید: 1401/10/27


 نحوه مصرف:
قبل از استفاده حدود ۵ دقیقه پستانک را در آب جوش قرار دهید، اجازه دهید پستانک خنک شود و سپس آب موجود در نوک پستانک را با فشار خارج نموده و سپس استفاده نمایید.

پستانک ارتودنسی joyful مدل P122 مات چاپدار وی کر 6-12 ماه Wee Care

تومان32.000تومان34.000
Wee Care Orthodontic Pacifier Joyful Code P122 6-12 Months

تاریخ انقضا: 5 سال پس از تولید

تولید: 1401/10/29


 نحوه مصرف:
قبل از استفاده حدود ۵ دقیقه پستانک را در آب جوش قرار دهید، اجازه دهید پستانک خنک شود و سپس آب موجود در نوک پستانک را با فشار خارج نموده و سپس استفاده نمایید.